domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 38: Vzpostavitev centralne evidence pravic iz javnih sredstev

Namen:

Vzpostavitev enotne - centralne evidence vseh pravic je rešitev, ki je uporabna za administrativne potrebe pri odločanju in analitične potrebe. Centralna evidenca je pomembna tudi s stališča uvedbe koncepta odločanja o socialnih transferjih po principu "ene vstopne točke" (one-stop shop).

Že obstoječe povezave podatkovnih baz oz. informacijskih sistemov dokazujejo, da povezovanje prinaša hitrejše in učinkovitejše zasledovanje sprememb, večjo preglednost in kvalitetnejše odločanje.

S povezovanjem se uveljavlja tudi koncept nižje stopnje birokratizacije, saj se z izmenjavo podatkov med upravljavci zbirk zmanjšuje potreba po obremenjevanju strank s prilaganjem potrdil.

Predlogi sprememb:

Vzpostaviti centralno evidenco socialnih transferjev, ki vključuje podatke o upravičencu ter vseh njegovih pravicah, na osnovi katerih prejema denarne prejemke iz javnih virov ali je upravičen do oprostitev ali znižanja plačil oziroma drugih ugodnosti, za katere se sredstva zagotavljajo iz javnih virov in sodijo po proračunski klasifikaciji med “Transferi posameznikom in gospodinjstvom”;

Nadaljevati vzpostavljanje in povezovanje podatkovnih baz o socialnih transferjih in drugih podatkovnih baz, ki omogočajo pridobivanje podatkov, potrebnih za odločanje, iz administrativnih virov.

Vzpostaviti je treba povezave sistemov, ki se ukvarjajo z odločanjem o pravicah do socialnih transferjev z naslednjimi informacijskimi sistemi (v nadaljevanju IS):

 • z davčnim IS
 • z IS zavodov kot so ZPIZ, ZRSZ, ZZZS
 • z IS nekaterih finančnih institucij,
 • z IS o nepremičninah
 • z IS o prevoznih sredstvih
 • z IS o vpisanih v srednje, višje in visoke šole
 • s centralnim registrom prebivalstva
 • s poslovnim registrom

Ocena učinkov:

 • enostavnejši postopek, debirokratizacija, večja popolnost podatkov za odločanje;
 • manjše možnosti zlorab.

Potrebne zakonske spremembe:

Nov Zakon o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev .

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za javno upravo

Odprta vprašanja:

Priprava posebnega projekta vzpostavitve centralne evidence, ki bo predvidel časovno dinamiko vzpostavljanja in povezave informacijskih sistemov ter potrebna sredstva za vzpostavitve centralne evidence in nekaterih še manjkajočih informacijskih sistemov ter za njihove povezave.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

 • Zakon o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.