domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Modernizacija državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh

Posodobitev na prednostnih razvojnih oseh (3., 3. a in 4.) bo odpravila prometne ovire v državnem cestnem omrežju, kar bo imelo neposredne učinke pri uporabnikih (znižanje prevoznih stroškov), posredno pa izboljšalo konkurenčnost gospodarstva na tem območju in ugodno vplivalo na regionalni razvoj.

Predmet projekta

  • Izgradnja, posodobitev in obnova državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh 3., 3a. in 4. razvojne osi.

Cilji projekta

Razvojne osi bodo razvojno gledano prispevale h koncentraciji gospodarskega razvoja na njihovih trasah, po drugi strani pa tudi izboljšale prometno varnost in pretočnost prometa.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Z izgradnjo avtocestnega križa so nekateri deli Slovenije postali bolje in hitreje dostopni, kar je poleg drugih dejavnikov omogočilo njihov hitrejši razvoj. Prišlo je do koncentracije gospodarskih subjektov, poselitve in znanja, ki so ključnega pomena za razvoj regije in večjih gospodarskih središč v Sloveniji. Nekateri deli Slovenije pa so tudi zaradi slabše prometne povezanosti izgubili razvojne potenciale in v teh je prišlo do razvojnih težav.

Znaten je odliv kadrov, rast večjih, prodornih podjetij oziroma njihovo dolgoročno delovanje v teh krajih je bolj izjema kot pravilo, težave pa nastopajo tudi pri poselitvi saj se ljudje vse bolj priseljujejo v večja mesta. Umeščanje razvojnih osi v prostor pa ni le prometna politika države. Razvojne osi so razvojna vprašanja regij in krajev ob trasah razvojnih osi. Zato bodo v izvedbo teh projektov močno vpete regije in občine, kjer so projekti predvideni.

Ponujene priložnosti

Posodobitev cestnih povezav in deloma tudi izgradnja novih je že predvideno v vrsti državnih izvedbenih programov. Na trasah razvojnih osi je nujno izboljšanje zmogljivosti z odpravo ozkih grl na državni cestni mreži. Vzpostavitev prometne povezave bo usklajena z razvojnimi potrebami regij in mest ob trasi, posredno pa bo razvoj razvojnih osi omogočil izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva (razvoj podjetij, razvoj poslovnih con, logistične storitve, turizem in drugo). V razvoju projekta bo zato velika pozornost namenjena ravno regionalnim vsebinam razvoja in prilagajanju infrastrukture potrebam in koristim. Ravno zaradi tega bodo postopki umeščanja tras v prostor širše načrtovani, da bo tako omogočeno vsebinsko in tudi infrastrukturno navezovanje projektov na razvojne osi.

Učinki projekta

Z navedenimi projekti razvojnih osi se zagotavlja javno dobro v obliki cestne infrastrukture, ki je eden od potrebnih (vendar ne tudi zadostnih) pogojev za doseganje ciljev celovitega in trajnostnega razvoja družbe.

Projekti bodo prispevali k doseganju konkurenčnosti, skladnejšega regionalnega razvoja in k bolj uravnoteženi prostorski politiki. Predvsem bodo z izvedbo teh projektov bolje izraženi regionalni razvojni potenciali, kar bo omogočilo tako razvoj gospodarstva in tudi kakovostno življenjsko okolje za ljudi v regijah.

Delovna skupina

Projektni vodja je Irena Zore Willenpart, podsekretarka, Sektor za državne ceste, Ministrstvo za promet.

Člani projektne skupine:

  • mag. Janko Burgar, generalni direktor, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, Ministrstvo za gospodarstvo,
  • Alenka Bratušek, Ministrstvo za finance,
  • mag. Miranda Groff – Ferjančič, Ministrstvo za finance,
  • Helena Šolar, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Franci Rokavec, državni sekretar, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
  • Andrej Vižin, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
  • Anton Kovše, Občina Podvelka, član predsedstva Združenja občin Slovenije,
  • Matjaž Zanoškar, Občina Slovenj Gradec, član predsedstva SOS,
  • dr. Žan Oplotnik, EPF Maribor .

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.