domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 35: Izboljšave pri postopkih priprave in izvrševanja proračuna

Namen:

Povečati racionalnost pri načrtovanju in izvrševanju proračuna; povečati razmerje med koristmi in vloženimi sredstvi (»value for money«) ter prispevati k cilju zmanjševanja javnofinančnih odhodkov.

Predlogi sprememb:

  • Proračunski memorandum mora vsebovati le nekaj konkretno določenih prioritet, ki se ustrezno odrazijo v proračunu in so izbrane tudi na osnovi analize učinkov in koristi;
  • Načrtovanje proračuna mora potekati na nivoju podprogramov, ki odražajo vsebino oziroma cilje, in ne na nivoju računovodskih kategorij;
  • Postopek sprejemanja proračuna v dveh fazah se mora dosledno spoštovati – v drugi fazi se morajo dosledno spoštovati meje glede obsega izdatkov, določene v prvi fazi priprave z razrezom odhodkov po ministrstvih;
  • Že v prvi fazi priprave proračuna se mora kot izhodišče upoštevati pravilo »zero based budgeting«, ki predvideva, da se pri načrtovanju sredstev za naslednje leto izhaja iz dejanskih potreb, ne pa z indeksiranjem realizacije preteklega leta;
  • Omogoči naj se prenašanje dela neporabljenih sredstev (varinta: samo za določene namene, npr. investicijske projekte, ali v različnem deležu za različne namene) v prihodnje leto in s tem destimulira neracionalno porabo pred zaključkom proračunskega leta;
  • Predstojnikom organov se v okviru trdnih proračunskih omejitev da večja svoboda pri razporejanju sredstev med različne namene in hkrati večja odgovornost pri vodenju svojega področja oziroma pri doseganju v obrazložitvi proračuna postavljenih merljivih ciljev;
  • Nadaljevanje projekta in dejanska vpeljava k rezultatom usmerjenega proračuna in sankcioniranje nedoseganja rezultatov v povezavi z odgovornostjo vodij.

Ocena učinkov:

Prispevek k zniževanju javnofinančnih odhodkov ter večja javna korist pri enakih vloženih sredstvih (boljše doseganje ciljev vlade).

Nosilci:

Ministrstvo za finance.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.