domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Izgradnja bloka 2 Nuklearne elektrarne Krško

Predmet projekta

Izgradnja bloka 2 Nuklearne elektrarne Krško.

Cilji projekta

Zagotoviti varnost in kakovost oskrbe z električno energijo.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Povečanje porabe električne energije zahteva potrebo po zagotovitvi dodatnih virov. Ti so lahko domači ali tuji. Interes vsake države je, da izrabi najprej ugodne domače vire in s tem omeji odvisnost od uvoza. Trenutno se vsa potrebna energija zaradi povečane porabe uvaža, zato odvisnost od uvoza raste in odstotkovno presega sosednje države. Trajnostni razvoj je odvisen od razpoložljivosti in cene energije.

Slovenija potrebuje že danes vsaj 400 MW v pasu za pokrivanje svojih potreb. V naslednjih letih pa bo zaradi dotrajanosti obstoječih objektov potrebovala še dodatnih 500 MW. Ob tem bo treba zagotoviti trajnostni razvoj ob vzdržnih minimalnih vplivih na okolje. Alternativni projekt gradnje II. bloka NEK bi lahko bila plinska elektrarna (ki pa je stroškovno manj ugodna in strateško bolj občutljiva) oziroma viri iz projekta trajnostne energije in ekonomije vodika. Uvoz energije ne pride v poštev, saj smo že zdaj zelo odvisni od uvoza.

Ponujene priložnosti

Jedrske elektrarne so čisti proizvajalci v glavnem pasovne energije. Zaradi visokih potreb po tej vrsti energije (400 + 500 MW) je potrebe po taki energiji najlažje pokriti s takim projektom, saj ob obstoječi jedrski elektrarni tak projekt ne pomeni premosorazmernega povečanja stroškov. Po gradnji daljnovoda 400 KV Krško–Beričevo je povsem dovolj zmogljivosti za odvod energije.

Najprimernejša je opcija novega bloka jedrske elektrarne z naslednjimi podatki: tehnologija PWR, 1000 MW neto, letna proizvodnja 7,5 do 8,5 TWh, začetek gradnje leta 2013, začetek obratovanja leta 2017, uporaba kombiniranih suhih in mokrih hladilnih stolpov, postavitev ob vzhodni ograji NEK in reki Savi na jugu, priključitev na obstoječe stikališče 400KV ob NEK, pričakovana maksimalna polna cena od 35 do 40 €/MWh. Možno obratovanje v tedenskem trapezu ali v kombinaciji s črpalnimi elektrarnami.

Učinki projekta

Gre za projekt, ki temelji na uporabi najrazvitejše tehnologije, ki za vodenje zahteva tudi najbolj usposobljen in izšolan kader. Z realizacijo tega projekta se bo bistveno zmanjšala proizvodnja toplogrednih plinov, zmanjšala se bo odvisnost od uvoza električne energije, zaradi konkurenčne cene električne energije iz takega objekta pa se bo ohranila in povečala konkurenčnost gospodarstva. Izrabijo se sinergijski učinki na lokaciji z NEK in dosedanje izkušnje iz obratovanja, varovanja, vzdrževanja, radioaktivnih odpadkov, izrabljenih jedrskih goriv, …

Delovna skupina

Projektni vodja je dr. Igor Šalamun, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo.

Člani projektne skupine:

  • Venčeslav Radi, Ministrstvo za finance,
  • mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance,
  • dr. Samo Kopač, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Jože Špiler, GEN ENERGIJA,
  • dr. Andrej Stritar, generalni direktor Uprave RS za jedrsko varnost,
  • Bogdan Babič, HSE.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.