domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarsko središče Gorenjske

Na Gorenjskem bomo z razvojem Tehnološkega parka IKT Kranj, Medicinskega tehnološkega parka Golnik, regionalnim mrežnim podjetniškim inkubatorjem v Kranju, Jesenicah, Tržiču in Škofji Loki, gospodarskim središčem Škofja Loka ter razvojem poslovnologistične cone Brnik skupaj z razvojem gorenjske univerze oziroma naravovarstvenotehniške VIS dosegli osredotočenost ustanov znanja, tako pa zagotovili razvojni preboj gorenjske regije.

Predmet projekta

 • Tehnološki park IKT Kranj,
 • Medicinski tehnološki park Golnik,
 • Regionalni, mrežni podjetniški inkubator v Kranju, Jesenicah, Tržiču in v Škofji Loki,
 • Poslovno-logistična cona Brnik,
 • Mreža poslovno-industrijskih con,
 • Gorenjska univerza oziroma naravoslovno-tehniško VIS,
 • Gospodarsko središče Škofja Loka.

Cilji projekta

Zgoščenost institucij znanja bi povzročilo razvojni preboj gorenjske regije. V gorenjski regiji živi skoraj 200.000 prebivalcev oziroma 9,9 % slovenskega prebivalstva. Delovna aktivnost prebivalstva je podpovprečna, delovno aktivnih je okrog 70.000 ljudi.

Gorenjska regija je v letu 2003 dosegla 86,9 % povprečnega slovenskega BDP na prebivalca (v letu 2000 je ta delež znašal 87,4 %). Regija ima nekaj globalnih podjetij in dovolj tehničnega znanja, vendar tudi precejšnjo brezposelnost in šibko podjetniško kulturo. Regija močno izstopa na področju turizma, saj beležijo petino vseh nočitev v Sloveniji.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Kranj je največje mesto v regiji in industrijsko ter visokošolsko središče. Osrednji, nižinski del regije ima dobro prometno infrastrukturo. Prav tako predstavlja Kranj z okolico zelo pomembno prometno središče. S prestrukturiranjem industrije na območju nekdanjega Tekstilindusa, Savske loke, Inteksa, Planike se praznijo industrijski objekti in površine. Na območje prihajajo nove dejavnosti (trgovina, šport – skakalnica, park dobrega počutja, mladinski kulturni objekt Izbruhov muzej itd.), medtem ko za industrijo zmanjkuje prostora.

Gospodarsko središče Škofja Loka dopolnjuje gospodarsko središče s koncentriranjem institucij znanja in podpornega okolja za podjetništvo za gospodarski preboj škofjeloškega območja. Uporaba IKT infrastrukture ima velike učinke na vseh ravneh gospodarskih aktivnosti, zaposlovanja in splošne organiziranosti regije, zato bo gorenjska postala pilotna e-regija glede na to, da v regiji deluje eno večjih in bolj uspešnih svetovnih podjetij s področja telekomunikacij, ki skupaj z drugimi podjetji in fakultetnimi znanji za uvajanje in razvoj informacijske družbe omogočajo razvoj e-regije.

Ponujene priložnosti

Gorenjska ima precej razkropljene razvojne možnosti, ki temeljijo na štirih mestih: Kranj, Jesenice, Škofja Loka in Tržič. Območje Kranja z okolico lahko zagotavlja ustrezno kritično maso znanja, prebivalstva, gospodarskih družb in površin. Za razvoj splošnega tehnološkega parka v Kranju je treba vzpostaviti institucije znanja na področju naravoslovja in tehniških ved.

Danes je namreč zagotovljena le kritična masa gospodarstva za področje tehnologij IKT in v zvezi s tem za tematski tehnološki park IKT. V regiji je smotrno izkoristiti možnosti za gospodarsko rast, to je vzpostavitev ustreznih industrijskih con, ki se bodo mrežno povezovale v celoto, kot na primer gospodarsko središče Škofja Loka, ki bi usposabljanje in razvoj kadrov izvajalo preko univerze v Kranju – Gorenjske univerze.

Učinki projekta

S projektom bo na Gorenjskem pridobljenih okrog 2.200 novih delovnih mest na območju projekta, kar je izjemnega pomena za ohranitev splošne blaginje v regiji. Za Gorenjsko je zelo pomemben dvig gospodarske rasti celotne regije in vzpostavitev novih industrijskih zmogljivosti, temelječih na znanju in vrhunskih tehnologijah, kar bo območju omogočilo trajnostno gospodarsko rast. Možnosti regije bodo vzpodbudile dodaten prihod tujih investitorjev na območje, še posebej zaradi strateške lege in povezav.

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča Gorenjske z mrežnimi podpornimi institucijami je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča Gorenjske z mrežnimi podpornimi institucijami:

 • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo,
 • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
 • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.