domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 53: Urediti sistem štipendiranja mladih

Namen:

Povečati preglednost sistema in usmerjenost štipendij v reševanje potreb gospodarstva in deficitarnih poklicev; uskladitev štipendijskega sistema s sistemom socialnih transferjev.

Predlogi sprememb:

  • Priključitev sedanjega sistema republiškega štipendiranja drugim socialnim transferjem, o katerih odločajo Centri za socialno delo. Sedaj imamo namreč dva administrativna sistema, ki zagotavljata izvajanje teh dveh socialnih transferjev, kar je na eni strani neracionalno z vidika administrativnih stroškov in na drugi strani nelogično z vidika izrazito socialnega namena obeh transferjev;
  • Razvoj štipendijskega sklada, ki bi ga sofinancirali tako delodajalci kot država in bi bil namenjen financiranju kadrovskih štipendij (za znanega delodajalca) ter spodbujanju izobraževanja za deficitarna poklicna področja v posameznih regijah (odločilna vloga regionalnih partnerjev pri opredeljevanju razpisov za smeri in stopnje šolanja) ter štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov (Zoisove štipendije); pri štipendijah za nadarjene bi znova kazalo proučiti možnost uvedbe dohodkovnega cenzusa, ki pa bi moral biti bistveno višji kot je vstopni cenzus za sedanje republiške štipendije;
  • Vse ostale štipendijske sheme in subvencije, ki jih sedaj sofinancira oz. zagotavlja država iz proračuna (npr. subvencije za prevoze ipd.) se pregledajo z namenom, da se zagotovi njihovo enotno zagotavljanje bodisi v okviru »dodatka za šolanje«, ki se izplačuje skupaj z otroškimi dodatki, bodisi v okviru štipendij iz štipendijskega sklada.

Ocena učinkov:

Zmanjšanje brezposelnosti mladih, zmanjšanje stroškov dvojnega vodenja evidenc

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o štipendiranju

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.