domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Proizvodni objekt Hidroelektrarna Spodnja Sava

Novozgrajeni proizvodni objekt Hidroelektrarna Spodnja Sava bo vključeval vrsto naložb v proizvodne obrate, ki naj zagotovijo boljšo izkoriščenost obnovljivega in cenovno ugodnega vira energije državnega pomena, s čimer se povečuje samostojnost, zanesljivost, stabilnost in konkurenčnost slovenskega elektroenergetskega sistema.

Predmet projekta

 • HE Boštanj,
 • HE Blanca,
 • HE Krško,
 • HE Brežice,
 • HE Mokrice,
 • Gradnja protipoplavne infrastrukture.

Cilji projekta

Boljša izkoriščenost obnovljivega in cenovno ugodnega vira energije je nacionalnega pomena, saj povečuje samostojnost, zanesljivost, stabilnost in konkurenčnost slovenskega elektroenergetskega sistema.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Povečanje porabe električne energije zahteva potrebo po zagotovitvi dodatnih virov. Ti so lahko domači ali tuji. Interes vsake države je, da izrabi najprej ugodne domače vire in tako omeji uvozno odvisnost. Pri tem imajo prav gotovo prednost obnovljivi viri. Kakršna koli alternativa, ki ne bi dala prednost obnovljivim virom, je ekonomsko neracionalna. Ta trenutek je projekt HE na Spodnji Savi edini projekt, ki je pripravljen za izvajanje.

Ponujene priložnosti

Veriga elektrarn na Savi obsega skupno šest stopenj, ki bodo po končani gradnji HE Boštanj, Blanca, Krško, Brežice, Mokrice (Vrhovo že obratuje) obratovale po principu pretočne akumulacije in s tem prispevale k pokrivanju variabilnega dela dnevnega diagrama porabe električne energije ter delno tudi k pokrivanju potreb po regulacijski energiji. HE so pretočnega tipa z akumulacijami, ki omogočajo dnevno izravnavo pretokov.

Akumulacija HE Vrhovo bo imela vlogo čelnega bazena za verigo elektrarn na spodnji Savi, po gradnji celotne verige HE na Savi (predvsem verige HE na srednji Savi) pa bo prevzela vlogo vmesnega izravnalnega bazena. Akumulaciji HE Brežice in Mokrice bosta prevzeli vlogo izravnalnega bazena. Skupna instalirana moč novih petih elektrarn bo 189 MW, povprečna letna proizvodnja pa 716 GWh. Pomembna sestavina projekta gradnje HE na spodnji Savi je poleg gradnje novih energetskih zmogljivosti tudi gradnja protipoplavne infrastrukture, ki na obravnavanem odseku Save ščiti vsa urbana območja pred stoletnimi vodami, posledično pa se povečuje tudi poplavna varnost kmetijskih območij. Predmet urejanja bodo objekti državne in lokalne infrastrukture.

Učinki projekta

Projekt bo poleg dodatne letne proizvodnje električne energije omogočal tudi boljši razvoj lokalnim skupnostim na območju novih hidroelektrarn, večje varstvo okolja in boljšo regionalno razvitost, saj bo vzporedno z energetskim projektom potekal še infrastrukturni projekt.

Delovna skupina

Projektni vodja je dr. Igor Šalamun, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo.

Člani projektne skupine:

 • Danilo Sabadin, inšpektor za plovbo po celinskih vodah, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ministrstvo za promet,
 • mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Žarko Sajič, Ministrstvo za finance,
 • Martin Novšak, GEN energija,
 • Bogdan Barbič, HSE,
 • Miran Ribič, INFRA,
 • Niko Galeša, Svet pokrajine Posavje.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.