domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Gospodarsko središče JV Slovenije

V Novem mestu bomo z razvojem visokega šolstva na področjih naravoslovja in tehniških ved ter zgraditvijo univerzitetnega središča in znanstveno-tehnološkega parka, regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja in velike poslovne-industrijske cone dosegli osredotočenost ustanov znanja in podpornega okolja za gospodarski preboj te regije.    

Predmet projekta

 • Razvoj visokega šolstva na področju naravoslovja in tehniških ved in izgradnja univerzitetnega središča s spremljajočimi objekti,
 • Izgradnja znanstveno-tehnološkega parka,
 • Regijski mrežni podjetniški inkubator,
 • Poslovno-industrijska cona v Novem mestu.

Cilji projekta

S koncentriranjem institucij znanja in podpornega okolja za podjetništvo doseči gospodarski preboj regije.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

Za gospodarstvo JV Slovenije je značilna zgoščenost industrije v okolici Novega mesta. Vsi ekonomski kazalci regije kažejo na ekonomsko učinkovito regijo z zdravim industrijskim jedrom, ki predstavlja gonilno silo gospodarstva. Čeprav je močna industrija prednost regije, zanjo to pomeni tudi določeno pomanjkljivost.

V regiji je majhnih podjetij v povprečju manj kakor v drugih regijah, zaradi česar je treba v prihodnje spodbuditi prav to področje, da bi preprečili gospodarska tveganja regije. Visoko šolstvo v regiji je na začetku razvojne poti, medtem ko delujočih tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev ni. Večina raziskovalnega dela se odvija v izvozno usmerjenih podjetjih. Dodatno težavo regije predstavljajo velika podjetja, ki lahko ob odhodu povzročijo ne le regionalne, ampak tudi nacionalne gospodarske probleme, saj bi s tem lahko povzročili veliko brezposelnost. 

Ponujene priložnosti

V regiji močno primanjkuje znanja na področju naravoslovnotehniških ved, prav tako v regiji ni ustrezne infrastrukture, ki bi omogočala razvoj visokošolskih zavodov in visokotehnoloških podjetij v okviru tehnološkega parka. Zato je treba pospešeno spodbuditi razvoj podjetništva, predvsem z razvojem regionalnega mrežnega inkubatorja. Regija potrebuje tudi ustrezno veliko poslovno-industrijsko cono, ki bo omogočala prihod domačih in tujih podjetij.

Učinki projekta

Razvoj znanstveno-tehnološkega parka in mrežnega podjetniškega inkubatorja bo ob postopnem razvoju visokotehnoloških podjetij in ob izgradnji ustreznih poslovnih con prispeval k večji dodani vrednosti in tehnološkemu preboju ter globalni konkurenčnosti regije. Posledično to pomeni približno 1.300 novih delovnih mest.

Razvoj koncentriranega poslovnega okolja bo imel pozitivne posledice tudi za regionalni razvoj v Sloveniji, na primer na obstanek ljudi na podeželju in hitrejši razvoj gospodarstva v Beli krajini in kočevsko-ribniški podregiji (podizvajalci v dobaviteljski verigi).

Delovna skupina

Vodja ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča JV Slovenije je dr. Metka Gorišek z Ministrstva za gospodarstvo.

Člani ožje delovne skupine za izgradnjo gospodarskega središča JV Slovenije:

 • Tadej Burgar, generalni direktor, Direktorat za obrambo in politiko, Ministrstvo za obrambo,
 • Metka Černelč, generalna direktorica, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor ,
 • dr. Vidic Tomaž, generalni direktor, Direktorat za ceste, Ministrstvo za promet,
 • dr. Primož Pristovšek, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
 • Lojze Boh, Direktorat za proračun, Ministrstvo za finance,
 • mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorja, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
 • mag. Peter Ješovnik, namestnik direktorja, Služba Vlade RS za evropske zadeve.

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.