domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 56: Poenotenje valorizacijskih mehanizmov za transferje

Namen:

Odpraviti neutemeljene razlike v sistemu valorizacij in pri tem upoštevati temeljni namen in naravo posameznega prejemka .

Predlogi sprememb:

 • Odvisno od vrste in namena prejemka naj se ohranita le dva temeljna sistema valorizacije, in sicer sistem, kjer so referenčna vrednost plače (vendar opredeljene povsod na enak način), ter sistem, kjer so referenčna vrednost cene (pri nekaterih naj bo referenčna vrednost indeks rasti cen življenjskih potrebščin, pri nekaterih pa le indeks rasti določenih-referenčnih cen);
 • Upoštevaje gornji predlog se deloma ohrani sedanja razmejitev, pri nekaterih prejemkih, ki so po veljavni ureditvi vezani na gibanje plač, pa se preide na usklajevanje s cenami. Prejemki, katerih podlaga ni v plačanih prispevkih za zavarovanje, se usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin;
 • Pri prejemkih, ki se usklajujejo s cenami, se uvede usklajevanje enkrat na leto za izplačila od meseca januarja dalje. Prejemki se uskladijo z indeksom cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu pred tem. Prejemki, ki se usklajujejo z referenčnimi cenami, se uskladijo glede na njihovo rast;
 • Pri prejemkih, ki se usklajujejo s plačami, se uvede usklajevanje enkrat na leto za izplačila za od meseca februarja dalje. Prejemki se uskladijo z rastjo povprečne osnove za plačilo prispevkov v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu pred tem. Dokler ne bo vzpostavljen sistem objave podatkov o gibanju prispevnih osnov, se ti prejemki usklajujejo z določenim odstotkom indeksa rasti povprečne plače na zaposlenega v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu pred tem (manj kot 100 %, vendar ne manj kot rast cen).

Ocena učinkov:

Poenotenje valorizacijskih mehanizmov, prihranek sredstev iz javnih virov.

Potrebne zakonske spremembe:

 • nov zakon o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ali poseben zakon o načinih valorizacije ali sprememba vsakega od področnih zakonov, ki določajo posamezne prejemke;
 • Zakon o socialnem varstvu;
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih;
 • Stanovanjski zakon;
 • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
 • Zakon o vojnih invalidih;
 • Zakon o vojnih veteranih;
 • Zakon o žrtvah vojnega nasilja;
 • Zakon o subvencioniranju študentske prehrane;
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v srednjih šolah;
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah;
 • Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;
 • Uredba o oprostitvah pri plačilih socialno varstvenih storitev;
 • Zakon o športu;
 • Zakon o republiških priznavalninah;

Nosilci:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za šolstvo in šport

Odprta vprašanja:

podatki o rasti prispevnih osnov

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.