domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 47: Ustanovitev skupnih organov

Opis ukrepa

S centralizacijo upravljanja in decentralizacijo izvajanja doseči hitrejše in učinkovito izvajanje politik.

Namen

Izvajanje strukturne politike v smislu upravljanja je potrebno centralizirati in tako zagotoviti jasno zasledovanje nacionalnih razvojnih ciljev. Izvajanje strukturne politike je treba čim bolj približati uporabnikom na ravni priprave in izvajanja ukrepov in projektov.

Predlog sprememb:

  • Nabor finančnih institucij, ki bodo sodelovale v sistemu ter njihovo uvajanje;
  • Razvit sistem predhodnega vrednotenja projektov;
  • Sistem poročanja in vrednotenja je treba takoj urediti na ravni vplivov projektov in na ravni rezultatov, le tako bo namreč mogoče upravičeno trditi, ali smo bili uspešni ali ne ter ocenjevati projekte. V sistem poročanja je treba vgraditi kazalnike, ki bodo kazali tudi na usklajenost ukrepov in projektov z temeljnimi politikami Lizbonske strategije;
  • Finančno kontrolo (1st level financial control) delno prenesti tudi na trg storitev revizij ter od revizijskih hiš zahtevati ustrezno zavarovanje revizijskih storitev, pri tem pa ohraniti jasno odgovornost OU in resornih ministrstev;
  • Sedanji upravljalci evropskih sredstev morajo takoj pristopiti k izdelavi natančnejših vsebin ukrepov, ki jih bo Slovenija izvajala v prihodnje in v širši razpravi doseči tudi dogovor o merilih za izbore projektov.
    Splošna merila za vse razpise in posebna merila za posebnosti v vsakem razpisu ali finančnem viru.

Ocena učinkov:

Z izvedbo centralizacije upravljanja strukturnih skladov bodo učinki strukturne politike bolje spremljani na drugi strani pa na izvedbeni ravni ne bo potrebno dodatno zaposlovanje v državni upravi.

Potrebne zakonske spremembe:

  • zakon o javnih financah;
  • navodila delitvi pristojnosti med organi o izvajanju strukturne politike.

Nosilci:

Vlada RS, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.