domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Dialog  Vprašanja in odgovori  Pogosto zastavljena vprasanja 

Pogosto zastavljena vprasanja

Povečaj pisavo Natisni stran

Ali za projekt IN PRIME obstaja kakšna razpisna dokumentacije, kje je objavljena in kdaj je razpisni rok za oddajo podprojektov?

 

Skladno z določili Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 in Načrtom izvedbe Resolucije, oba dokumenta je potrdila Vlada RS 07.12.2006, je pred začetkom izvajanja posameznih projektov Resolucije potrebno zagotoviti sledeče dokumente in izvesti sledeče aktivnosti:

Faza strukturiranja projektov:

  • izdelava študije izvedljivosti po enotni metodologiji posameznih podprojektov v okviru devetih projektov gospodarskih središč (9 GS) in projektov kot celote v smislu umestitve v prostor,  ekonomičnosti (nacionalni cost-benefit), časovne izvedljivosti, možnosti financiranja (javna in zasebna vlaganja);
  • ocena ustreznosti vsebin posameznih podprojektov v okviru 9 GS in projektov kot celote glede na nacionalno sektorsko politiko in strateške usmeritve;
  • strokovna presoja posameznih podprojektov v okviru 9 GS, posredovanih s strani nosilcev projektov na regionalni ravni, z vidika upravičenosti stroškov (ekonomika in viri financiranja) in  priprava preliminarne ocene finančne konstrukcije in posameznih virov financiranja (za javno financiranje po kriterijih državnih pomoči, usklajenosti z ukrepi nacionalnega OP za sofinanciranje  s sredstvi Strukturnih skladov EU in določili glede upravičenosti sofinanciranja skladno z Uredbo Sveta (ES) 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu).

Faza financiranje projektov:

  • izdelava analize stroškov in koristi v smislu nacionalnega razvoja in prioritet (ne le regionalno), določitev deleža upravičenosti javnega sofinanciranja, v okviru le-tega še ločeno delež strukturnih skladov (skladno s smernicami cost-benefit analize EU);
  • strokovna ocena predlagane izvedbene strukture (predlog s strani Projektnih skupin na regionalnem nivoju) z upoštevanjem tveganj izvedljivosti projekta v prostoru, zagotavljanja virov inanciranja, transparentnosti in učinkovitosti izvedbe;
  • modifikacija s strani Projektnih skupin 9GS predlaganih projektov skladno z rezultati cost-benefit analiz in ocene izvedbene strukture.

Faza izvedbe projektov 

  • izdelava finančne konstrukcije (ekonomsko upravičenih deležev posameznih virov financiranja javnega sektorja ob upoštevanju privatnega interesa sovlaganja) na osnovi analize stroškov in koristi, s časovnim načrtom izvedbe glede na razpoložljive vire financiranja in izvedljivosti projekta v prostoru;
  • priprava vloge za »velik projekt« za sofinanciranje s sredstvi Strukturnih skladov EU;

Ker za nobenega od projektov Resolucije gospodarskih središč, tudi za projekt IN PRIME, še niso bile v celoti izvedene vse zgoraj naštete faze priprave projektov GS, tudi z izvedbo projekta še ne moremo pričeti. Predvideno je, da se bodo projekti GS financirali programsko, zato MG ne bo objavljal razpisov za pridobivanje sredstev sofinanciranja projektov GS, ki bodo potrjeni na osnovi vlog za posamezne GS kot "veliki projekti" s strani Evropske komisije.

Razpise za izbiro izvajalcev konkretnih del (izvedbe projektov na terenu) pa bodo objavljali investitorji posameznih GS. Za projekt INPRIME investitor še tudi ni določen s strani nosilcev projekta na regionalni ravni (ali bo to konzorcij občin, ali javno-zasebni konzorcij ...)

Iz navedenega in glede na stanje pripravljenosti projekta, pa Ministrstvo za gospodarstvo predvideva začetek izvedbe šele v letu 2008.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Nazaj

 
  Na vrh
 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.