Sporočila za javnost

Konkurenčnost gospodarstva in zaposlenost v ospredju programa dela vladne službe za razvoj

LJUBLJANA

13.02.2006

Služba Vlade RS za razvoj je na današnji novinarski konferenci predstavila normativni program dela za leto 2006. Ključne prioritete dela Vladne službe za razvoj v leto 2006 so povezane s koordinacijo dela vseh vladnih resorjev pri izvedbi reform z namenom povečati zaposlenost, konkurenčnost in blaginjo slovenske družbe.

Ustanovljenih je bilo 10 novih delovnih skupin za usklajevanje zakonodaje. 67 ukrepov iz sprejetega predloga reform bo predvidoma letos dobilo svoje zakonske in podzakonske rešitve.

Ena izmed ključnih prioritet dela Službe Vlade RS za razvoj je vezana na področja povečanja konkurenčnosti, kjer je ključen izziv davčna zakonodaja, katere posledica bo razbremenitev stroškov dela in s tem povezano povečanje vlaganj v raziskave in razvoj ter izboljšanje poslovnega okolja podjetij.

Prioriteta dela so tudi ukrepi na področju dostopa do virov, ki jih podjetnik potrebuje za delo ter ukrepi za povečanje vlaganj in boljše izkoriščanje človeškega potenciala državljanov.

Ti ukrepi so naravnani na eni strani na povečanje proračunskih sredstev za raziskave in razvoj, na drugi strani pa na povišanje zasebnih sredstev. Zato naj bi delovali v smeri povečanja števila univerz oziroma v smeri razpršitve virov njihovega financiranja tudi v zasebni sektor.

Tudi pregleden umik države iz gospodarstva, kar je še eden od ključnih ciljev dela Službe Vlade RS za razvoj, mora zasledovati cilje povečanja učinkovitosti finančnih trgov.

Na področju prestrukturiranja javnih financ je ključen cilj povečanje deleža izdatkov, usmerjenih v raziskave in razvoj. V skladu s sprejetim okvirom reform je cilj znižati javno - finančne odhodke za dve odstotni točki že do leta 2008.

Druga pomembna področja delovanja Službe zajemajo tudi ukrepe na področju trga dela, socialnih transferjev ter zdravstvenega in pokojninskega sistema.

Na področju usklajevanja razvojnega načrtovanja države pa je ambicija zagotoviti usklajenost razvojnih prioritet posameznih strateških dokumentov s Strategijo razvoja Slovenije.

Ob tem velja dodati, da je velik del tega paketa reform vezan na usklajevanja s socialnimi partnerji in neposredno na pogajanja za sklenitev socialnega sporazuma.

Z namenom čimprejšnjega aktivnega izvajanja vseh ukrepov je Vlada Republike Slovenije na seji 9. februarja 2006 že ustanovila delovne skupine, ki bodo usklajevale pripravo predpisov in drugih aktivnosti za izvedbo ključnih ukrepov socialnih in ekonomskih reform.

Vsako izmed delovnih skupin vodi predstavnik ministrstva (oz. vladne službe), ki je pristojno za področje nalog posamezne delovne skupine. Ustanovljenih je bilo 10 novih delovnih skupin, ki bodo pripravile zakonodajne rešitve za 67 ukrepov iz sprejetega okvira reform.

Polona Strnad

Služba za odnose z javnostmi

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

<- Nazaj na: Sporočila za javnost