domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Strategija razvoja  Razvojne prioritete  Moderna socialna država in večja zaposlenost 

Moderna socialna država in večja zaposlenost

Povečaj pisavo Natisni stran

Izboljšanje prilagodljivosti trga dela

 • povečati fleksibilnost delovnih razmerij in zaposlovanja (letni obračun dela, delo za krajši delovni čas, delitev delovnega mesta, prožna izraba delovnega časa, delo na domu in delo na daljavo in druge atipične oblike dela);
 • prehod pasivnih v aktivne ukrepe na trgu dela, ki bodo zagotovili aktiviranje, zaposlovanje in socialno vključevanje; kombiniranje pasivnih in aktivnih ukrepov;
 • zmanjšati bolezenske odsotnosti z dela in delovne invalidnosti, ohraniti zaposljivost delavcev z ukrepi zaščite, varovanja zdravja delavcev in omogočati aktivno staranje;
 • zmanjšati strukturna neskladja na trgu dela z ustrezno politiko rednega izobraževanja, hitrejšim uvajanjem vseh ostalih oblik izobraževanja in usposabljanja ter priznavanjem pridobljenega znanja in kompetenc v zaposlitvi;
 • nižji prispevki delodajalcev za socialno varnost pri težje zaposljivih, prvo zaposlenih in dolgotrajno brezposelnih na manj razvitih območjih;
 • olajšati kombiniranje dela z družinskim in zasebnim življenjem; družini prijazne politike, spodbujanje dolgega delovnega življenja, prilagajanje vzorcev delovnega mesta in kulture, omogočiti porazdelitev delovnih ur na vseživljenjski osnovi;
 • na podlagi primerjalne analize pripraviti potrebne spremembe institucionalnega okvira trga dela za zagotavljanje zadostne stopnje konkurenčnosti;
 • izboljšati zaposljivost težje zaposljivih skupin s kombiniranjem zaposlitveno izobraževalnega statusa in začasnega zaposlovanja v okviru netržnih zaposlitvenih priložnosti.

Modernizacija sistemov socialne zaščite

 • uveljaviti večjo lastno odgovornost posameznika za njegov socialni položaj;
 • prilagoditi sisteme socialne zaščite potrebam dolgožive družbe; prilagoditi strukturo zbiranja sredstev za socialno varnost spremenjeni naravi delovnih mest in uvesti nove sistemske rešitve na področju dolgotrajne nege;
 • uvesti aktivacijske sisteme socialne varnosti: večja ciljna usmerjenost socialnih prejemkov in storitev na iskanje in sprejemanje dela; preprečevati neutemeljeno kopičenje socialnih prejemkov pri enem prejemniku; decentralizirati zaposlovalne storitve in njihovo kombiniranje z dajanjem socialnih prejemkov;
 • povezava socialne zaščite s spodbujanjem aktivnosti in družbene kohezije (poudarek na »fleksibilni varnosti«);
 • socialno politiko bolj osredotočiti na prehode med življenjskimi obdobji (prehod iz šolanja v zaposlenost, prehod iz zaposlenosti v upokojitev, podpora geografski mobilnosti);
 • enakomerneje porazdeliti tveganja na trgu delovne sile in socialne tveganja, ki jim je sedaj nadpovprečno izpostavljena mlada generacija;
 • spremeniti sistem zdravstvenega varstva, temelječ na solidarnosti, dostopnosti, transparentnosti, kakovosti in učinkovitosti ter fiskalni vzdržnosti;
 • javno in zasebno partnerstvo pri financiranju in izvajanju programov.

Zmanjševanje družbene izključenosti in socialne ogroženosti

 • enakost dostopnosti sistemov socialne zaščite, zdravstva, izobraževanja in kulture;
 • štiri možnosti za dvig izobrazbene ravni in vključevati brezposelne v programe aktivne politike zaposlovanja;
 • izgraditi več kot 2000 neprofitnih stanovanj in izboljšati njihovo dostopnost;
 • izboljšati položaj invalidov.
 
  Na vrh
 
Dokumenti

Publikacija

Sodoba socialna država [pdf, 1.3 mB]