domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 54: Povečati prilagodljivost trga dela in olajšati zaposlovanje

Namen:

Stopnjo varovanja delovnega mesta uskladiti s ciljem prožnosti zaposlovanja.

Zmanjšati strah delodajalcev pred zaposlovanjem za nedoločen čas, spodbuditi fleksibilne oblike zaposlovanja, zmanjšati ovire za prekvalifikacije in zaposlovanje brezposelnih, zmanjšati regulacijo opravljanje poklicev in pridobitne dejavnosti ter tako, skupaj z zmanjšanjem davčne obremenitve dela.

 

Predlogi sprememb:

 • Zmanjšati ovire za zaposlovanje za nedoločen čas, pospešiti zaposlovanje s skrajšanim delovnim časom in druge oblike fleksibilnega dela (stroški prevoza, prehrane, regresa naj bodo sorazmerni z obsegom delovnega časa);
 • Stimulirati takšno urejanje delovnega časa, ki bo bolj usklajeval poklicno in družinsko življenje;
 • Zmanjšati ovire za razvoj in delovanje agencij za zagotavljanje delavcev (temporary work agency);
 • Urediti študentsko delo tako, da ne bo imelo značaja nelojalne konkurence drugim oblikam začasnega dela in da bo zagotavljalo študentom potrebna zavarovanja in iz tega izhajajoče pravice; študentsko delo mora predvsem opravljati vlogo povezovalca med delom in študijem in zagotavljati prenos znanja med univerzo in delovnim mestom;
 • Reguliranost poklicev omejiti samo na področja, kjer gre predvsem za zaščito javnega interesa ali je določeno s predpisi EU (obstoječ seznam reguliranih poklicev je potrebno pregledati in izvesti ustrezne spremembe predpisov);
 • Omogočiti opravljanje začasnih in občasnih del s pridobitno dejavnostjo brez velike reguliranosti in dolgotrajnih postopkov registracije;
 • Maksimirati višino odpravnine za delavce in menedžerje;
 • Proučiti možnosti skrajšanja zakonsko določenih razumnih odpovednih rokov;
 • V okviru možnosti, ki jih dopuščajo ratificirani mednarodni sporazumi, odpraviti vzroke za visoke ocene rigidnosti “indeksa varovanja zaposlitev” v primeru kolektivnega odpuščanja;
 • Proučitev odprave zakonske obveznosti dodatkov delovno dobo oz. njegovo preoblikovanje v dodatek za stalnost / pripadnost podjetju ali delovne izkušnje;
 • Uveljavitev in morebitna davčna stimulacija udeležbe zaposlenih na dobičku podjetja;
 • Dosledno preganjanje dela in zaposlovanja na črno;
 • Zagotoviti dosledno spoštovanje delovne zakonodaje.

Ocena učinkov:

Povečanje zaposlenosti, znižanje izdatkov za socialne transferje, odprava ovir za poklicno mobilnost in prezaposlovanje delavcev.  

 

Odprta vprašanja:

Preučiti pobudo za ustanovitev sklada za prevzemanje tveganja, povezanega z zaposlovanje pri malih delodajalcih, ki bi olajšal zaposlovanje pri samostojnih podjetnikih in podjetjih z le nekaj zaposlenimi (pobuda OZS).

Preučiti možnost, da država prevzame del obveznosti delodajalca (npr. odpravnine), s čimer zaščiti položaj delavca, sama pa lahko terjatev naknadno izterja (model jamstvenega sklada).

 

Nosilci:

 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za finance,
 • Obrtna zbornica,
 • Delodajalska združenja,
 • Poklicna združenja ali zbornice, ki jim je država izdala javna pooblastila na področju reguliranih poklicev.

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Zakoni, sprejeti na vladi:

   Imate vprašanje

   Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.